In situ bodemsanering door middel van injectie

 • Positionering en uitzetten van injectiepunten > Werfbezoek, nauwkeurige positionering van injectiepunten, rekening houdend met de omstandigheden op het terrein
 • Injecties > Het uitvoeren van de injecties met behulp van onze verschillende machines die zijn uitgerust met de gepatenteerde SPIN® technologie. De werken worden steeds uitgevoerd door onze ervaren en gespecialiseerde technici en onder toezicht van onze ingenieurs.
 • Parameter monitoring > Real time monitoring van het verloop van de geselecteerde parameters tijdens injectie, evenals opvolging na de uitvoering van de injecties (uitvoering van of advies en ondersteuning bij boringen en/of grondwaterbemonsteringscampagnes na de behandeling).
 • Resultaten > Verwerking en interpretatie van de resultaten van de injectiecampagnes en bepaling van de doeltreffendheid van de uitgevoerde werken ten opzichte van de vooropgestelde doelstellingen.

Laboratoriumtesten

 • Testomstandigheden afgestemd op uw project voor optimale en bruikbare resultaten > Elk project wordt nauwkeurig bestudeerd om ervoor te zorgen dat de injecties en het geïnjecteerde product hun volledige potentieel optimaal benutten. Injectis beschikt over een eigen laboratorium en voert de nodige proeven uit om de beste omstandigheden voor biologische of chemische afbraak te simuleren. Daarbij kunnen de testomstandigheden gaandeweg worden aangepast aan de waarnemingen zodat optimale resultaten worden bekomen.
 • Tijd en geld besparen > Door de laboratoriumtesten in eigen huis uit te voeren, kan sneller en flexibeler worden tussengekomen. Bovendien wordt het type testen en het aantal behandelingen op maat en volgens noodzaak van elk project aangepast, waardoor kosten worden beperkt. Bovendien kunnen de bekomen resultaten snel worden verwerkt voor toepassing op het terrein.
 • De juiste reagentia voor het juiste project >De verschillende producten op de markt kunnen worden getest om het meest geschikte reagens te bepalen. Tevens kan de labotest zonodig toelaten om het meest doeltreffende mengsel samen te stellen en zo de geschikte formule te ontwikkelen, rekening houdend met de omstandigheden en de realiteit van het veld.
 • Protocollen aangepast aan veldomstandigheden > Er zijn natuurlijk meerdere laboratoria die labotesten voor bodemsanering aanbieden. Echter, aangezien zij vaak buiten het werkveld van de in situ bodemsanering staan, worden veelal protocollen gevolgd zonder altijd rekening te houden met de realiteit van het terrein of de ondergrond. Injectis kent perfect het doel van de proeven en streeft naar het beste resultaat zodat de injectievoorwaarden haalbaar zijn en het volledige potentieel van de saneringsbehandeling wordt benut.

Advies

 • Expertise van het project in zijn geheel > Dankzij de ruime ervaring in zowel bodemstudiebureau als bodemsaneringsbedrijven kunnen de ingenieurs van Injectis projecten in hun geheel begrijpen en zeer gericht technische adviezen of specifiek advies geven.
 • Second opinion of contra-expertise > Gezien de belangen die op het spel staan en de kosten voor bodemsanering soms hoog oplopen, is een second opinion vaak wenselijk. Zonder verdere verplichtingen bestudeert Injectis uw dossier vanuit een andere invalshoek. Meer en meer wordt Injectis gevraagd op dossiers waar de saneringsdoelstelling na jarenlange en dure saneringswerken nog steeds niet werden bereikt. Ons advies: wacht niet tot het te laat is.
 • Een simpel telefoontje kan uw twijfels wegnemen > In een wereld waar minuten veelal worden afgerekend, wil Injectis advies beschikbaar en toegankelijk maken om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: het vinden van de beste oplossing. Stuur ons uw vragen, wij helpen u graag met onze theoretische en praktische ervaring!
 • Varianten-analyse (BATNEEC-principe) > Bodemstudiebureaus moeten verschillende beschikbare technieken vergelijken om de beste techniek met de laagste kosten te weerhouden. Injectis biedt u een korte haalbaarheidsanalyse aan op basis van enkele sleutelelementen van uw dossier, ongeacht het stadium van het project.

Pilootproeven

 • Kleinschalige modulaire test (3 tot 7 injecties) > De piloottest wordt uitgevoerd onder reële omstandigheden, waardoor de bekomen resultaten 100% realistisch zijn. Hoewel het niet essentieel is, kan het vaak het ultieme bewijs leveren van de efficiëntie van het weerhouden saneringsconcept. Bovendien zullen de resultaten worden gebruikt voor het verdere ontwerp van de full-scale sanering en het vastleggen van :
  • de meest doeltreffende producten/reagentia ;
  • de juiste doseringen ;
  • de invloedsstralen naar gelang van de te behandelen zones of bodemlagen ;
  • de praktisch haalbare en uitvoerbare doelstellingen van het project ;
  • alle fysico-chemische bodemparameters die in dit stadium van het saneringsonderzoek nog zouden ontbreken .
 • Economisch: een kleine investering voor grote besparingen > De resultaten van de piloottest maken het mogelijk de injectieafstanden aan te passen, de reagentia en de doseringen te valideren, om de juiste injectieparameters te bepalen en de efficiëntie van de full-scale sanering te optimaliseren. Hierdoor kunnen besparingen van 20 tot soms 50% worden gerealiseerd op de volledige bodemsaneringswerken.
 • Snel: doorlooptijd van 1 tot 2 weken > Afhankelijk van het aantal gekozen injecties en de diepte van de verontreiniging kan de piloottest snel worden uitgevoerd. Veelal hoeft een lopende activiteit helemaal niet of slechts gedurende een paar dagen te worden onderbroken.
 • Een deel van de sanering is ermee uitgevoerd > Afhankelijk van de omvang van de verontreiniging wordt met de piloottest soms een aanzienlijk deel van de verontreiniging reeds behandeld. De gemaakte kosten voor de piloottest zijn dus niet verloren, maar komen in mindering op de totale saneringskost.